USPJEH NE DOLAZI PREKO NOĆI

ON SE IZGRAĐUJE


Organ upravljanja - Školski odbor:
Fadil Pljakić, predsjednik i predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Edina Muslić, predstavnik Općine Centar Sarajevo
Azra Kumro, predstavnik uposlenika JU OŠ "Nafija Sarajlić" Sarajevo
Željko Božinović, potpresjednik - predstavnik roditelja škole

Rukovodstvo škole:  
Aida Petković, direktor  

Stručni saradnici:  
Ifeta Bajramović, pedagog - psiholog
Azra Kumro, bibliotekar
Mahira Vranešić, socijalni radnik

Administrativno osoblje:  
Sekretar škole: Admira Kulenović     
Računovodstveno finansijski radnik: Amela Čajić

Nastavnici razredne nastave:

Šuvalija Ifeta - razredna nastava

Irnela Karić - razredna nastava

Krečar Pašić Amna - razredna nastava

Isaković Esmina -razredna nastava

Balić Sanela - razredna nastava

Hadžić Amra  - razredna nastava

Abramušić Natalija - razredna nastava

Čengić Fahro - razredna nastava

Mirojević Lejla - razredna nastava

Karahalilović Sanela - razredna nastava

Tarić Ferida - razredna nastava

Alma Muharemović ( odsustvo/zamjena) Digalo Musa Sandra - razredna nastava

Nastavnici predmetne nastave:
Bosanski/hrvatski i srpski jezik i književnost predaju: Čamo Suada, Timarac Suzana i Konak Edina
Matematiku predaju: Muratović Sanela, Zvizdić Grebo Loreta i Vilić Daliborka
Fiziku predaje: Salamović Mihrudin, Avdić Ismet
Njemački jezik predaje: Fazlagić Idrizović Esma, Hrustemović Asja
Engleski jezik predaju: Mirojević-Kamenica Amina, Kalacanović Jelena, Kadić Ajla
Muzičku kulturu predaje : Košarić Indira
Likovnu kulturu predaje: Đulić Agić Aida
Tjelesni i zdravstveni odgoj predaju: Mušović Verica, Kebat Zdenko
Biologija: Zijad Numić
Historiju, DKR  predaje: Mahinić Senja
Društvo,DKR  i Geografiju predaje: Tumbul Izeta
Hemiju, Kulturu življenja,ZŽS, DKR  i Građansko obrazovanje predaje: Barlov Siddi Alena
Informatiku predaju: Vilić Daliborka (EMIS odgovorna osoba) i Belkić Samir
Tehničku kulturu predaju : Lokmić Nadia, Belkić Samir
Osnove tehnike predaje: Lokmić Nadia, Belkić Samir
Islamsku vjeronauku predaje: Husić Safija, Martinović Enes

Pomoćno i tehničko osoblje škole:

Subašić Ramiz, domar
Pribinja Jasna, higijeničarka
Šuvalija Latifa, higijeničarka
Bajrović Mirsada, higijeničarka
Kajanija Meliha, higijeničarka
Džanko Amra, higijeničarka
Ćehović Jasmina, higijeničarka
Šetkić Izet, noćni čuvar
Sejdić Nedžad, noćni čuvar